Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

§ 1. Definicje

1.1. Regulamin - "Regulamin użytkownika Serwisów Internetowych Agory", stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

1.2. Serwisy Internetowe - wydawane przez Agorę serwisy internetowe.

1.3. Agora - Agora SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.937.386 złotych, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, adres internetowego serwisu korporacyjnego: www.agora.pl, adres poczty elektronicznej do kontaktu pomoc@agora.pl, numer telefonu do kontaktu: tel. (42) 631 60 90 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika, godziny działania infolinii: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 10:00 do 18:00 oprócz dni świątecznych, tj. innych niż niedziele dni ustawowo wolnych od pracy) ;wydawca Serwisów Internetowych.

1.4. Użytkownik - osoba korzystająca z usług Agory w ramach Serwisów Internetowych.

1.5. Portal Gazeta.pl lub Portal - portal internetowy udostępniany przez Agorę pod aktualnym adresem http://www.gazeta.ploraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tych adresów, a także każdym innym będącym ich uzupełnieniem lub kontynuacją. W skład Portalu nie wchodzą strony lokalne udostępniane pod marką Wyborcza.pl.

1.6. Konto - konto Użytkownika tworzone w procesie rejestracji w Serwisie Internetowym.

§ 2. Konto

2.1. Konto udostępniane jest przez Agorę nieodpłatnie. W celu zawarcia umowy Użytkownik nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, wyższych niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

2.2. Użytkownikiem Konta może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem Konta za zgodą swoich rodziców/rodzica lub opiekunów prawnych/opiekuna prawnego - w takim wypadku Użytkownik lub rodzic/opiekun prawny dostarcza Agorze zgodę pocztą elektroniczną na adres pomoc@agora.pl lub pisemnie na adres Agory (Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa).

2.3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnego Konta w ramach Serwisów Internetowych bezpośrednio po potwierdzeniu przez Użytkownika linku aktywacyjnego wysłanego przez Agorę na adres e-mail Użytkownika, który to link aktywacyjny Agora wyśle bezpośrednio po wysłaniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie. Do zawarcia umowy na korzystanie z Konta dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika linku aktywacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

2.4. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz Serwisów Internetowych będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, przy czym Użytkownik może dokonać zmiany adresu usuwając i wprowadzając odpowiednie dane w formularzu Konta. Prosimy o weryfikację, czy podawany Agorze adres e-mail jest aktualny i poprawny.

2.5. Agora nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika, zawartych w formularzu rejestracyjnym.

2.6. Zasady świadczenia przez Agorę usługi poczty elektronicznej określa odrębny "Regulamin Usługi Poczty Elektronicznej Agory", dostępny pod adresem http://serwisy.gazeta.pl/PocztaGazeta/1,107961,18822199,regulamin-uslugi-poczty-elektronicznej-agory.html

§ 3. Dane osobowe

3.1. Wypełniając obowiązek informacyjny z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że:

dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane:

(i) w celu świadczenia usług w ramach Serwisów Internetowych oraz

(ii) w celach marketingowych, o ile Użytkownik wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,

b) administratorem danych osobowych jest Agora,

c) Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania,

d) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3.2. Agora zapewnia każdemu Użytkownikowi Konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Agora zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Użytkowników Kont. Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do Konta przed dostępem osób trzecich.

§ 4. Zasady korzystania z Konta

4.1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta oraz z innych usług w Serwisach Internetowych w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

4.2. Wykorzystywanie Konta i innych usług Serwisów Internetowych przez Użytkownika z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Agora przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników Kont Serwisów Internetowych.

4.3. Agora zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Użytkownika, gdy:

a) Użytkownik wykorzystuje Konto z naruszeniem obowiązującego prawa,

b) nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Agorę, co może wprowadzać użytkowników w błąd.

4.4. O zamiarze zablokowania Konta Agora powiadomi Użytkownika z 5-dniowym wyprzedzeniem, wzywając go do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków w terminie 3 dni od otrzymania wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu, zablokuje Konto. Jednakże Agora zablokuje Konto w trybie natychmiastowym, tj. bez 5-dniowego wyprzedzenia, jeżeli Użytkownik naruszył bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i oczywiste jest, że nie jest możliwe usunięcie naruszeń lub ich skutków. Informacja o zablokowaniu Konta prezentowana będzie Użytkownikowi w panelu logowania do Konta.

4.5. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego, mającego zainstalowaną jedną z poniżej wymienionych przeglądarek www: Firefox 3.5 lub wersja wyższa, IE 8.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa;

b) połączenie z siecią Internet;

c) dla usługi przeznaczonej na urządzania końcowe typu desktop (PC): System Windows Vista lub Windows 7 z przeglądarką Internet Explorer 9.0;

d) dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenie końcowe typu iPad z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2; urządzenie końcowe typu iPhone 3G lub wyższe z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2 lub urządzenie końcowe typu iPod Touch z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2;

e) dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe typu Android: posiadające wersję systemu operacyjnego nie niższe niż wersja Android 2.0,

f) posiadanie dostępu do sieci Internet.

§ 5. Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania z usług

5.1. Umowa na korzystanie z Konta oraz świadczenie innych usług określonych w Regulaminie zawarta jest na czas nieoznaczony.

5.2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez podania przyczyny z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia.

5.3. Agora może wypowiedzieć umowę na świadczenie usługi z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia z następujących przyczyn:

a) zaplanowanego zakończenia działalności Agory w zakresie udostępniania danej usługi określonej w Regulaminie,

b) w odniesieniu do usługi w postaci udostępniania Konta - Użytkownik nie dokonał logowania do swojego Konta przez okres co najmniej 180 dni, przy czym w tym przypadku Użytkownik może w okresie wypowiedzenia dokonać logowania do Konta, co spowoduje automatyczne cofnięcie przez Agorę wypowiedzenia umowy,

c) Użytkownik wykorzystuje daną usługę określoną w Regulaminie z naruszeniem obowiązującego prawa lub Regulaminu i Użytkownik nie zaniechał naruszeń lub nie usunął naruszeń lub ich skutków w terminie 3 dni od otrzymania od Agory wezwania do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków albo zaniechanie naruszeń lub usunięcie naruszeń lub ich skutków nie jest możliwe,

d) w odniesieniu do usługi w postaci udostępniania Konta - nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Agorę, co może wprowadzać użytkowników w błąd i Użytkownik nie zaniechał naruszeń w terminie określonym w § 4 punkt 4.4,

e) w odniesieniu do usługi Serwisu Blox.pl - gdy blog jest nieaktywny (tj. nie są na nim zamieszczane wpisy) przez okres co najmniej 2 lat,

f) w odniesieniu do usług wymagających posiadania Konta - w przypadku, gdy Agora wypowiedziała Użytkownikowi umowę w zakresie korzystania z Konta na zasadach określonych w Regulaminie.

5.4. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do zamknięcia założonego Konta, zaprzestania korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie oraz odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług. Korespondencję dotyczącą wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług prosimy nadesłać do Agory, np. na adres e-mail: pomoc@agora.pl lub pisemnie na adres Agory (Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa). Użytkownik może samodzielnie usunąć Konto poprzez wykorzystanie funkcjonalności panelu Konta.

5.5. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Agorę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismem wysłanym pocztą na adres Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres pomoc@agora.pl). Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, wskazanego w punkcie 5.6. Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.6. Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.)

Adresat: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, numer faksu ......................, adres poczty elektronicznej pomoc@agora.pl.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ............................................................

Data zawarcia umowy: ...................

Imię i nazwisko konsumenta ..................

Adres poczty elektronicznej konsumenta .................

Podpis konsumenta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .............................

Data ..........................

§ 6. Reklamacje

Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w Regulaminie (w tym dotyczące realizacji przez Agorę uprawnień polegających na blokowaniu lub usuwaniu treści zamieszczanych przez Użytkowników lub blokowaniu dostępu do usług w obrębie Serwisów Internetowych) prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: pomoc@agora.pl lub na piśmie na adres Agory (Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa). Agora rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji, przy czym Użytkownik może podać Agorze także inny adres, na który zostanie wysłana odpowiedź na reklamację.

§ 7. Postanowienia dodatkowe

7.1. Regulamin udostępniany jest na stronie Portalu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Ponadto Regulamin dostępny jest w formie wydrukowanej pod adresem Agory: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, jest wysyłany Użytkownikowi pocztą elektroniczną w potwierdzeniu zawarcia umowy, a na dodatkowe żądanie Użytkownika jest mu także wysyłany pocztą elektroniczną.

7.2. Umowa z Użytkownikiem zawierana jest w języku polskim.

7.3. Agora informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny po adresem (http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2).

7.4. Informacje dotyczące sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem: prosimy o kontakt na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/19, 00-732 Warszawa lub adres poczty elektronicznej do kontaktu: pomoc@agora.pl lub numer telefonu do kontaktu: (42) 631 60 90 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika, godziny działania infolinii: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 10:00 do 18:00 oprócz dni świątecznych, tj. innych niż niedziele dni ustawowo wolnych od pracy).

7.5. Agora nie wymaga od Użytkownika złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

7.6. Nie występuje minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika wynikających z umowy.

7.7. Z zastrzeżeniem trybu składania i rozpatrywania reklamacji, o którym mowa w § 6 Regulaminu, Agora nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 8 Postanowienia dodatkowe dotyczące usługi profile w Portalu

8.1. Agora świadczy na rzecz Użytkowników Portalu nieodpłatnie usługę profile, polegającą na utrzymywaniu na stronach Portalu Gazeta.pl profili Użytkowników, zwanych dalej "Profilami", w taki sposób, aby Użytkownicy Portalu mogli się z nimi zapoznać. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z usługi Profile w Serwisach Internetowych, na których wdrożona została usługa prezentacji Profilu ("Serwisy z Profilami") po zaakceptowaniu treści Regulaminu.

8.2. Agora udostępnia Użytkownikom miejsce na serwerze Portalu Gazeta.pl oraz dostarcza formularz elektroniczny w celu przygotowania i edytowania Profili. Nadto, funkcjonalność Profilu umożliwia łączenie przejawów dotychczasowej i przyszłej aktywności Użytkownika Profilu w Serwisach Internetowych, w tym w Portalu. Oznacza to, że aktywność Użytkownika, w tym: komentarze do treści redakcyjnych Portalu Gazeta.pl, wpisy w Serwisie Forum.gazeta.pl, wpisy na blogach Serwisu Blox.pl, prezentacja zdjęć w galeriach i wątkach serwisu Fotoforum.gazeta.pl lub wpisy w pozostałych serwisach, będzie możliwa do powiązania z Profilem Użytkownika w ramach Portalu Gazeta.pl i innych Serwisach Internetowych.

8.3. Usługa publikacji oraz utrzymywania Profili jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników Portalu Gazeta.pl (tj. posiadających Konto w Portalu). Agora będzie publikować przygotowane przez Użytkowników Profile na stronach Serwisów z Profilami oraz odnośniki do poszczególnych Profili w nazwach Użytkowników widniejących przy zamieszczanych przez nich wypowiedziach na Forum.gazeta.pl i komentarzach do treści redakcyjnych Portalu.

8.4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach ich Profili treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, jak również treści naruszających zasady Netykiety, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.

8.5. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na stronach ich Profili materiałów tekstowych, graficznych, dźwiękowych, czy audiowizualnych naruszających prawa lub prawem chronione dobra osób trzecich. Użytkownik, który zamierza zamieścić w swoim Profilu materiał, w tym zwłaszcza zdjęcie zawierające jego wizerunek, zobowiązany jest zapewnić, że posiada prawa autorskie majątkowe do zdjęcia lub licencję od podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie majątkowe w zakresie niezbędnym do jego rozpowszechniania w Serwisach Internetowych.

8.6. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 8.8. niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach ich Profili jakichkolwiek przekazów reklamowych oraz informacji handlowych, w tym ofert sprzedaży towarów i świadczenia usług.

8.7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach ich Profili linków do stron internetowych zawierających treści lub materiały, o których mowa odpowiednio w punkcie 8.4 i 8.5 niniejszego paragrafu oraz z zastrzeżeniem punktu 8.8 - linków do stron internetowych zawierających przekazy reklamowe lub oferty sprzedaży towarów lub świadczenia usług Użytkowników lub osób trzecich w imieniu lub na rzecz których Użytkownicy działają.

8.8. Umieszczanie na stronach Profili przekazów reklamowych oraz informacji handlowych, w tym ofert sprzedaży towarów i świadczenia usług, jak również linków do stron internetowych zawierających takie treści lub materiały jest dopuszczalne wyłącznie przez uprawnionych przez Agorę (na podstawie odrębnej umowy) Użytkowników o statusie przedstawicieli określonych produktów, reprezentujących konkretny towar lub usługę. Profile Użytkowników o takim statusie oznaczone są wyróżnionym kolorem.

8.9. Agora zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Profilu w przypadku naruszenia przez Użytkownika, do którego należy Profil, postanowień punktów 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 lub 8.8 niniejszego paragrafu. Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym punkcie.

8.10. Użytkownikowi przysługuje prawo do zamknięcia Profilu w każdym czasie. Instrukcja zamknięcia Profilu prezentowana jest na stronie Portalu dostępnej pod adresem http://ludzie.gazeta.pl/ludzie/1,124818,11071846,Najczesciej_zadawane_pytania.html oraz na stronach innych Serwisów z Profilami. Wraz z zamknięciem Profilu Agora zaprzestanie publicznego prezentowania Profilu Użytkownika i zawartych w nim materiałów Użytkownika. Użytkownik, o którym mowa w punkcie 8.8 niniejszego regulaminu, zobowiązany jest zamknąć Profil niezwłocznie po wygaśnięciu nadanych mu przez Agorę uprawnień do zamieszczania w Profilu przekazów reklamowych oraz informacji handlowych (utrata uprawnień następuje w przypadkach określonych w odrębnej umowie, o której mowa w punkcie 8.8.). Jeżeli Użytkownik nie zrealizuje obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia przyznanych mu uprawnień, Agora jest uprawniona do usunięcia Profilu.

§ 9 Postanowienia dodatkowe dotyczące usługi Serwisu Blox.pl i usługi Blox Lite

9.1. W ramach Serwisu Blox.pl Agora świadczy nieodpłatnie na rzecz Użytkowników usługę polegającą na utrzymywaniu zamieszczanych przez Użytkowników dzienników internetowych (blogów) oraz komentarzy do blogów. Agora udostępnia Użytkownikom miejsce na serwerze Portalu Gazeta.pl oraz dostarcza oprogramowanie w celu założenia i prowadzenia blogów.

9.2. Usługa utrzymywania blogów jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników Portalu Gazeta.pl (tj. posiadających Konto w Portalu).

9.3. Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronach blogów działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu, w tym w szczególności niedopuszczalne jest:

a) umieszczanie przez Użytkowników na stronach ich blogów treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu,

b) umieszczanie przez Użytkowników na stronach ich blogów treści, w tym materiałów tekstowych, graficznych, dźwiękowych, czy audiowizualnych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich,

c) umieszczanie na stronach blogów odnośników prowadzących do treści, o których mowa w punkcie a) i b) powyżej.

9.4. Niedopuszczalne jest prowadzenie blogów, których wyłącznym celem jest:

a) promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług, lub

b) publikowanie treści pozycjonujących.

9.5. O ile co innego nie wynika z odrębnej umowy zawartej pomiędzy Agorą a Użytkownikiem:

a) Agora jest uprawniona do zamieszczania reklam w Serwisie Blox.pl, w tym na stronach blogów, a przychody Agory z tytułu sprzedaży tych reklam nie będą przysługiwać w jakiejkolwiek części Użytkownikowi prowadzącemu bloga,

b) Użytkownik prowadzący bloga jest uprawniony do zamieszczania reklam, w tym wpisów sponsorowanych, organizacji konkursów na stronach swojego bloga, a jego przychody z tego tytułu nie będą przysługiwać w jakiejkolwiek części Agorze.

9.6. Jeżeli Użytkownik zamierza zamieszczać lub zamieszcza na stronach prowadzonego przez siebie bloga treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich, obowiązany jest uaktywnić komunikat ostrzegający o takiej zawartości bloga. Uaktywnienie komunikatu następuje poprzez wybranie odpowiedniej opcji we właściwościach bloga. Niedopuszczalne jest zamieszczanie jakichkolwiek treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich w ramach usługi Blox Lite.

9.7. Postanowienia punktu 9.6. niniejszego paragrafu mają zastosowanie również w przypadku, gdy treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich zamieszczane są przez Użytkowników komentujących bloga, a autor bloga nie usunie takich treści niezwłocznie po powzięciu wiedzy o ich zamieszczeniu.

9.8. W przypadku, gdy pomimo zaistnienia przesłanek wskazujących na konieczność uaktywnienia komunikatu, o którym mowa w punkcie 9.6. lub 9.7. niniejszego paragrafu Użytkownik nie uaktywni wymaganego komunikatu, Agorze przysługuje prawo wykonania powyższych czynności zamiast Użytkownika.

9.9. Agora zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do bloga w przypadku naruszania przez ich autorów postanowień punktów 9.3, 9.4. lub 9.6. zdanie ostatnie niniejszego paragrafu.

9.10. Usługa obejmuje promowanie wybranych przez Agorę treści (w tym zdjęć, materiałów dźwiękowych lub audiowizualnych) z wykorzystaniem tych treści lub ich fragmentów w ramach prowadzonej promocji Serwisu Blox.pl poprzez działania podejmowane na stronach Serwisów Internetowych. W przypadku wykorzystania poszczególnych treści lub ich fragmentów w sposób opisany powyżej, Agora umieści informację wskazującą na Użytkownika, który zamieścił w Serwisie Blox.pl daną treść lub jej fragment. Użytkownik może poinformować Agorę o rezygnacji z części usługi Serwisu Blox.pl, o której mowa w niniejszym punkcie.

9.11. Postanowienia niniejszego paragrafu mają także zastosowanie do zamieszczania przez Użytkowników Portalu komentarzy odnoszących się do blogów.

9.12. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także w odniesieniu do usługi Blox Lite, polegającej na umożliwianiu Użytkownikom zakładania blogów w obrębie wskazanych przez Agorę Serwisów Internetowych.

§ 10 Postanowienia dodatkowe dotyczące Serwisu Cafe.pl

10.1. Postanowienia niniejszego paragrafu określają zasady udostępniania, zakładania i wykorzystywania bezpłatnego indywidualnego anonsu towarzyskiego Użytkownika, zasady umieszczania i publicznego udostępniania anonsu, innych treści, zdjęć, oraz zasady wzajemnego kontaktowania się Użytkowników w Serwisie Cafe.pl, umożliwiającym Użytkownikom nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów towarzyskich.

10.2. Usługi w Serwisie Cafe.pl udostępniane są nieodpłatnie.

10.3. Użytkownikiem Serwisu Cafe.pl może zostać osoba pełnoletnia, która zarejestruje się w Portalu Gazeta.pl. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z nieodpłatnych usług w Serwisie Cafe.pl niezwłocznie po zaakceptowaniu treści Regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego.

10.4. Użytkownik uzyskuje dostęp do założonego przez siebie anonsu towarzyskiego oraz do pozostałych usług udostępnianych w ramach Serwisu Cafe.pl po zalogowaniu się na stronie Serwisu Cafe.pl przez podanie loginu i hasła dostępu przyporządkowanych mu w Portalu Gazeta.pl.

10.5. Powiadomienia dotyczące korzystania z anonsu będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, przy czym Użytkownik może dokonać zmiany adresu e-mail. Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnego i poprawnego adresu e-mail.

10.6. Agora nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.

10.7. Poprzez założenie anonsu Użytkownik otrzymuje pełny dostęp do interaktywnych narzędzi udostępnianych w Serwisie Cafe.pl, obejmujących:

a) umieszczenie nie więcej niż jednego anonsu towarzyskiego w Serwisie Cafe.pl;

b) umieszczanie zdjęć w Serwisie Cafe.pl;

c) wzajemne kontakty Użytkowników;

d) usługę "espresso";

e) usługę "skomponuj kawę".

10.8. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z anonsu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz charakterem Serwisu Cafe.pl.

10.9. Agora zastrzega sobie prawo do zablokowania anonsu Użytkownika:

a) gdy Użytkownik wykorzystuje anons niezgodnie z charakterem Serwisu Cafe.pl,

b) gdy Użytkownik wykorzystuje anons z naruszeniem obowiązującego prawa lub Regulaminu.

Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym punkcie.

10.10. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia założonego w Serwisie Cafe.pl anonsu w każdym czasie.

10.11. Agora ma prawo do prowadzenia działalności reklamowej w Serwisie Cafe.pl, w tym do emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji treści, zdjęć i komentarzy zamieszczonych w Serwisie Cafe.pl przez Użytkowników, a przychody Agory z tytułu sprzedaży tych reklam nie będą przysługiwać w jakiejkolwiek części Użytkownikowi Serwisu Cafe.pl.

10.12. W ramach świadczenia usługi Agora udostępnia Użytkownikom miejsce na serwerze Serwisu Cafe.pl w celu zamieszczania i publicznego udostępniania treści i zdjęć.

10.13. Pliki graficzne zamieszczane w Serwisie Cafe.pl w formacie .jpg nie mogą przekraczać 5MB.

10.14. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu Cafe.pl treści i zdjęć:

a) sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, pornograficznych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,

b) przedstawiających osoby inne niż Użytkownik [zdjęcie powinno przedstawiać aktualny wizerunek Użytkownika, w szczególności główne zdjęcie, widoczne w ramach anonsu Użytkownika (tzw. awatar), powinno w sposób rzeczywisty i niezakłócony przedstawiać wizerunek Użytkownika, tak by umożliwiało identyfikację Użytkownika w kontakcie bezpośrednim]; zaleca się, aby jako pierwsze zdjęcie zostało dodane do profilu zdjęcie portretowe. Zdjęcia, które nie będą akceptowane jako awatar, to wszystkie, które uniemożliwiają identyfikację Użytkownika w kontakcie bezpośrednim, a w szczególności takie, gdzie:

(i) nie widać całej twarzy Użytkownika,

(ii) zdjęcia z oddali, gdzie lekko tylko widać zarys sylwetki,

(iii) zdjęcia typu kreskówki, sławne postaci, dzieci, zwierzęta, osoby trzecie, zdjęcia grupowe, zdjęcia niewyraźne, zaciemnione, z nałożonymi filtrami, które utrudnią rozpoznanie osoby fotografowanej, źle oświetlone, poruszone,

c) zawierających informacje umożliwiające kontakt z Użytkownikiem z pominięciem funkcjonalności Serwisu Cafe.pl (m.in. adres, numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej, numer konta w komunikatorze internetowym),

d) sugerujących chęć wzbogacenia się w zamian za kontakt,

e) sprzecznych z charakterem Serwisu Cafe.pl.

10.15. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu Cafe.pl przekazów o charakterze reklamowym.

10.16. Agora zastrzega sobie prawo do: odmowy publicznego udostępniania, wstrzymania publicznego udostępniania, żądania wprowadzenia zmian, blokowania dostępu do treści i zdjęć, niezgodnych z postanowieniami punktów 10.13, 10.14 lub 10.15, jak również prawo do zablokowania anonsu Użytkownika oraz zablokowania na serwerach Serwisu Cafe.pl wiadomości, anonsów oraz adresów IP Użytkownika, który wielokrotnie naruszył postanowienia punktu 10.14 lub 10.15 niniejszego paragrafu. Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym punkcie.

10.17. Agora zapewnia każdemu Użytkownikowi możliwość kontaktowana się z innymi Użytkownikami za pomocą wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu Cafe.pl poprzez wysłanie wiadomości skierowanej bezpośrednio do wybranego Użytkownika.

10.18. Agora zapewnia każdemu Użytkownikowi możliwość zamieszczania treści za pomocą usługi "espresso". Treści zamieszczane w Serwisie Cafe.pl w ramach usługi "espresso" zamieszczane są na stronie głównej Serwisu Cafe.pl w zakładce "espresso" oraz na podstronie Serwisu Cafe.pl "Strefa espresso", przy czym w tym samym czasie na stronie Serwisu Cafe.pl będzie prezentowany nie więcej niż jeden wpis pochodzący od tego samego Użytkownika.

10.19. Agora zapewnia każdemu Użytkownikowi możliwość kontaktowana się z innymi Użytkownikami za pomocą usługi "skomponuj kawę" poprzez wysłanie wiadomości wzbogaconej jedną z ilustracji spośród zaproponowanych przez Agorę bezpośrednio do wybranego Użytkownika. Nadto, Agora zapewnia możliwość wysłania wiadomości na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie także do osób nie będących Użytkownikami Serwisu Cafe.pl bezpośrednio na podany przez Użytkownika adres e-mail.

§ 11 Postanowienia dodatkowe dotyczące Serwisu Forum.gazeta.pl

11.1. Dostęp do Serwisu Forum.gazeta.pl oraz do komentarzy pod artykułami posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Ci z Użytkowników, którzy założyli uprzednio Konto w Portalu Gazeta.pl mogą używać na stronach Forum.gazeta.pl oraz w komentarzach pod artykułami zarezerwowanych dla nich loginów, z zastrzeżeniem, iż żaden Użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarne lub oznaczeniem komercyjnym (określającym podmiot prowadzący działalność gospodarczą, produkt lub usługę). Agora może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów na wybranych lub wszystkich kategoriach Forum.gazeta.pl lub na wybranych Serwisach Internetowych od dokonania przez Użytkowników uprzedniej rejestracji w Portalu Gazeta.pl. Usługa, o której mowa w niniejszym paragrafie świadczona jest nieodpłatnie.

11.2. Zamieszczanie przez Użytkowników wpisów z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

11.3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Forum.gazeta.pl oraz w komentarzach pod artykułami treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie na łamach Forum.gazeta.pl oraz w komentarzach pod artykułami treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady Netykiety stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.

11.4. Niedopuszczalne jest także umieszczanie przez uczestników na stronach Forum.gazeta.pl oraz w komentarzach pod artykułami:

a) przekazów reklamowych, z zastrzeżeniem postanowień punktu 11.10. niniejszego paragrafu,

b) wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.

11.5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na Forum.Gazeta.pl treści w celu pozycjonowania stron internetowych oraz podbijanie wątków poprzez zamieszczanie wpisów nie posiadających treści. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez danego Użytkownika wpisów pod różnymi nickami w ramach jednego wątku.

11.6. Agora zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do treści, o których mowa w punktach 11.3, 11.4 lub 11.5 niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum.gazeta.pl oraz blokowania możliwości zamieszczania komentarzy pod artykułami w stosunku do osób, które wielokrotnie naruszyły postanowienia punktów 11.1, 11.3, 11.4 lub 11.5 niniejszego paragrafu. Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym punkcie.

11.7. Agora zastrzega, iż w przypadku, gdy wpis kwalifikujący się do zablokowania i zablokowany na podstawie punktu 11.6. powyżej, jest wpisem inicjującym dyskusję, po jego zablokowaniu wątek zainicjowany tym wpisem może być niedostępny, bez względu na treść pozostałych wpisów.

11.8. Użytkownikom, którzy wielokrotnie naruszyli postanowienia niniejszego Regulaminu administracja Forum.gazeta.pl ma prawo:

a) blokować dostęp do Forum.gazeta.pl oraz możliwość zamieszczania komentarzy pod artykułami m.in. poprzez zablokowanie adresu IP,

b) blokować wszystkie loginy,

c) blokować możliwość zakładania nowych wątków lub uczestniczenia w wątkach istniejących.

Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym punkcie.

11.9. Przy zamieszczonym przez Użytkownika wpisie, Agora może publicznie prezentować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Serwisu Internetowego przy zamieszczaniu wpisu.

11.10. Umieszczanie przez Użytkowników na stronach Forum.gazeta.pl przekazów reklamowych dopuszczalne jest wyłącznie:

a) przez uczestników na forach oznaczonych przez Agorę jako ogłoszeniowe, b) przez uprawnionych przez Agorę uczestników na forach oznaczonych przez Agorę jako sponsorowane, c) przez uprawnionych przez Agorę uczestników na forach oznaczonych przez Agorę jako fora z udziałem przedstawiciela określonego produktu, reprezentującego konkretną markę, towar lub usługę; wypowiedzi uczestników mających status przedstawiciela określonego produktu oznaczone są wyróżnionym kolorem,

d) przez uprawnionych przez Agorę uczestników w ramach wątków oznaczonych jako wątki reklamowe.

11.11. Zarówno Serwis Forum.gazeta.pl, jak przestrzeń pod artykułami w Serwisach Internetowych Agory są miejscami, które umożliwiają prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. Agora nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności.

11.12. Usługa Serwisu Forum.gazeta.pl obejmuje promowanie wybranych przez Agorę treści w ramach prowadzonej promocji Serwisów Internetowych poprzez działania podejmowane na stronach Serwisów Internetowych, z wykorzystaniem tych treści lub ich fragmentów. W przypadku wykorzystania poszczególnych treści w celu ich promocji w sposób opisany powyżej, Agora umieści informację wskazującą na Użytkownika, który zamieścił w Serwisie Forum.gazeta.pl daną treść. Użytkownik może poinformować Agorę o rezygnacji z części usługi Serwisu Forum.gazeta.pl, o której mowa w niniejszym punkcie.

11.13. Postanowienia niniejszego § 11 mają zastosowanie do Serwisu Fotoforum.gazeta.pl, przy czym:

a) w ramach Serwisu Fotoforum.gazeta.pl Agora umożliwia Użytkownikom zamieszczanie zdjęć,

b) zamieszczanie zdjęć i komentarzy w Serwisie Fotoforum.gazeta.pl wymaga uprzedniej rejestracji w Portalu (założenia Konta).

§ 12 Postanowienia dodatkowe dotyczące Forum Prywatnego

12.1 W zakresie nieuregulowanym odmiennie postanowieniami niniejszego paragrafu do świadczenia przez Agorę usług w ramach Forum Prywatnego zastosowanie mają postanowienia § 11 niniejszego Regulaminu.

12.2. Do zakładania Forum Prywatnego w ramach portalu Gazeta.pl oraz zamieszczania wpisów na jego stronach uprawnieni są wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy Portalu Gazeta.pl.

12.3. Zarejestrowany Użytkownik Portalu Gazeta.pl może przy pomocy swojego Konta w Portalu Gazeta.pl założyć do 10 Forów Prywatnych.

12.4. Założenie Forum Prywatnego następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego w sekcji Portalu Gazeta.pl pod nazwą "Forum prywatne", w szczególności poprzez określenie nazwy Forum Prywatnego, wybranie kategorii katalogu Forów Prywatnych oraz określenie rodzaju założonego Forum Prywatnego.

12.5. Administratorzy Forum.gazeta.pl mogą zmienić wybraną przez założyciela Forum Prywatnego kategorię, poprzez przypisanie Forum Prywatnego do właściwej kategorii.

12.6. Założyciel Forum Prywatnego może określić rodzaj założonego przez niego forum jako:

a) otwarty - gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik Portalu Gazeta.pl może umieszczać wpisy, a zamieszczone wpisy są dostępne dla wszystkich Użytkowników Portalu Gazeta.pl; lub

b) zamknięty - gdzie umieszczać wpisy mogą wyłącznie zaakceptowani przez założyciela zarejestrowani Użytkownicy Portalu Gazeta.pl, a zamieszczone wpisy są dostępne dla wszystkich Użytkowników Portalu Gazeta.pl; lub

c) ukryty - gdzie umieszczać wpisy i czytać zamieszczone na forum wpisy mogą wyłącznie zaakceptowani przez założyciela zarejestrowani Użytkownicy Portalu Gazeta.pl.

12.7. Korzystanie z Serwisu Forum Prywatne Gazeta.pl jest nieodpłatne. Założyciel Forum Prywatnego nie może uzależniać uczestnictwa w dyskusji w ramach założonego przez niego forum od jakichkolwiek korzyści materialnych.

12.8. Jeśli temat zakładanego Forum Prywatnego ma dotyczyć treści nieodpowiednich dla osób niepełnoletnich, w tym zawierać wulgaryzmy, założyciel ma obowiązek określić jego rodzaj jako ukryty i uprzedzić potencjalnych uczestników Forum Prywatnego, że Forum Prywatne przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

12.9. Założyciel Forum Prywatnego otwartego może zmienić jego rodzaj na zamknięty, założyciel Forum Prywatnego zamkniętego może zmienić jego rodzaj na otwarty. Założyciel Forum Prywatnego ukrytego nie może zmienić rodzaju forum.

12.10. Założyciel Forum Prywatnego zamkniętego i ukrytego może nadawać prawa dostępu do założonego przez niego forum Użytkownikom portalu Gazeta.pl. W przypadku forum zamkniętego założyciel nadaje Użytkownikom prawo do zamieszczania wiadomości na założonym przez siebie forum, zaś w przypadku forum ukrytego założyciel nadaje prawa do zamieszczania i czytania wiadomości na tym forum.

12.11. Założyciel może w każdym czasie odebrać przyznane wcześniej uczestnikom uprawnienia, o których mowa w punkcie 12.10, jak również usuwać z założonego przez siebie Forum Prywatnego umieszczone tam wątki i posty.

12.12. Założyciel Forum Prywatnego jest zobowiązany do usuwania umieszczonych na stronach założonego przez niego Forum Prywatnego treści naruszających obowiązujące prawo oraz treści naruszających Regulamin Forum.gazeta.pl.

12.13. Założyciel Forum Prywatnego jest zobowiązany do zapoznawania się z treścią poczty elektronicznej przesyłanej na jego konto pocztowe w portalu Gazeta.pl przez administratorów Serwisu Forum.gazeta.pl oraz do stosowania się do zaleceń w niej zawartych, mających na celu dostosowanie zawartości Forum Prywatnego lub jego funkcjonowania do postanowień Regulaminu.

12.14. W przypadku naruszania w ramach Forum Prywatnego obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu Agora jest uprawniona do zablokowania dostępu do takiego forum. Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym punkcie.

12.15. Założyciel Forum Prywatnego, które zostało zablokowane z powodów wskazanych w punkcie 12.14. traci prawo do ponownego założenia Forum Prywatnego w obrębie Portalu Gazeta.pl.

12.16. Założyciel Forum Prywatnego może zamknąć założone przez siebie Forum Prywatne ze skutkiem usunięcia zawartych na jego stronach treści z serwera Portalu Gazeta.pl. Może on również przekazać prawa i obowiązki wynikające z założenia Forum Prywatnego na rzecz innego zarejestrowanego Użytkownika Portalu Gazeta.pl.

12.17. W przypadku, gdy założyciel Forum Prywatnego w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy nie zaloguje się na Konto w Portalu Gazeta.pl, przy pomocy którego założył Forum Prywatne, Agora po uprzednim wysłaniu odpowiedniego zawiadomienia na Konto założyciela Forum Prywatnego, ma prawo:

a) zablokować Forum Prywatne, lub

b) przekazać prawa i obowiązki założyciela Forum Prywatnego innemu zarejestrowanemu Użytkownikowi Portalu Gazeta.pl, lub

c) przekształcić Forum Prywatne w forum prowadzone na zasadach ogólnych i przejąć prowadzenie Forum Prywatnego.

Założyciel Forum Prywatnego może w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Agorę zawiadomienia, zgłosić wolę dalszego wykonywania praw i obowiązków założyciela Forum Prywatnego. W takim wypadku Agora odstąpi od realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie.

12.18. Do Forum Prywatnego o charakterze ukrytym nie stosuje się § 11 punkt 11.10 Regulaminu oraz punktu 12.17 b) i c) niniejszego paragrafu.

§ 13 Postanowienia dodatkowe dotyczące Serwisu Ugotuj.pl

13.1. Postanowienia niniejszego paragrafu określają zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agorę na rzecz Użytkowników prowadzonego przez nią Serwisu Ugotuj.to, obejmujących utrzymywanie i publiczne udostępnianie w Serwisie Ugotuj.to: przepisów kulinarnych, zdjęć oraz komentarzy autorstwa Użytkowników, a także zasady przeprowadzania promocji przepisów kulinarnych w ramach promocji Serwisu Ugotuj.to. Usługa, o której mowa w niniejszym paragrafie świadczona jest nieodpłatnie.

13.2. Usługa obejmuje promowanie wybranych przez Agorę przepisów kulinarnych Użytkowników w ramach prowadzonej promocji Serwisu Ugotuj.to poprzez działania podejmowane na stronach Serwisu Ugotuj.to oraz innych Serwisów Internetowych wydawanych przez Agorę, z wykorzystaniem przepisów lub ich fragmentów lub elementów (np. zdjęć). W przypadku wykorzystania poszczególnych przepisów kulinarnych w celu ich promocji w sposób opisany powyżej, Agora umieści informację wskazującą na Użytkownika, który zamieścił w Serwisie Ugotuj.to dany przepis kulinarny, jako źródło pochodzenia przepisu. Użytkownik może poinformować Agorę o rezygnacji z części usługi Serwisu Ugotuj.to, o której mowa w niniejszym punkcie.

13.3. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez przepis kulinarny rozumie się spis ogółu czynności prowadzących do przygotowania potrawy, przy czym przepis kulinarny zamieszczony na stronach Serwisu Ugotuj.to przez Użytkownika powinien zawierać: a) nazwę potrawy,

b) listę składników niezbędnych do przygotowania potrawy wraz z podaniem ich ilości,

c) opis wykonywanych czynności prowadzących do przygotowania potrawy,

d) czas obróbki termicznej.

13.4. Usługa świadczona w obrębie Serwisu Ugotuj.to dostępna jest dla wszystkich Użytkowników Serwisów Internetowych.

13.5. Wszelkie informacje i powiadomienia dotyczące korzystania z Konta przesyłane będą na adres poczty elektronicznej Użytkownika zarejestrowanego, przyporządkowany mu w Portalu Gazeta.pl i na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, jak również zamieszczone zostaną na stronie głównej Serwisu Ugotuj.to (z zastrzeżeniem, że zamieszczenie na stronie głównej Serwisu Ugotuj.to nie dotyczy informacji przeznaczonej indywidualnie dla Użytkownika). Użytkownik jest zobowiązany do podania aktualnego i poprawnego adresu e-mail. Użytkownik może dokonać zmiany adresu e-mail do korespondencji.

13.6. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, że zamieszczone przepisy kulinarne, zdjęcia i treści nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a nadto, że Użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia tych przepisów kulinarnych, zdjęć i treści w Serwisie Ugotuj.to.

13.7. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na stronach Serwisu Ugotuj.to materiałów sprzecznych z charakterem Serwisu Ugotuj.to, jak również podejmowanie działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu, w tym w szczególności niedopuszczalne jest: umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu Ugotuj.to przepisów kulinarnych, zdjęć i treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również zdjęć i treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety, umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu Ugotuj.to materiałów naruszających prawem chronione dobra osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa do wizerunków osób trzecich.

13.8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu Ugotuj.to przekazów reklamowych.

13.9. Agora zastrzega sobie prawo do:

a) zablokowania dostępu do treści, w tym przepisu kulinarnego, zdjęcia lub komentarza w sytuacji powzięcia wiadomości, że treść przepisu kulinarnego, zdjęcie lub komentarz może naruszać prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich,

b) zablokowania dostępu do przepisów kulinarnych, zdjęć lub treści naruszających postanowienia punktów 13.6, 13.7 lub 13.8 niniejszego paragrafu,

c) zablokowania uczestnictwa w Serwisie Ugotuj.to w stosunku do osób naruszających wielokrotnie postanowienia punktów 13.6, 13.7 lub 13.8 niniejszego paragrafu.

Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym punkcie.

§ 14 Postanowienia dodatkowe dotyczące usługa Dodaj Obiekt

14.1. W ramach usługi Dodaj Obiekt Agora umożliwia Użytkownikom umieszczanie i publiczne udostępniania komentarzy, zdjęć i innych materiałów w ramach wyodrębnionych w Serwisach Internetowych Agory sekcji poświęconych wymianie informacji i opinii na różnorodne tematy (w szczególności dotyczących produktów, usług lub obiektów). Usługa obejmuje nadto promowanie wybranych przez Agorę materiałów zamieszczanych przez Użytkowników, z wykorzystaniem tych materiałów lub ich fragmentów, w ramach prowadzonej promocji usługi Dodaj Obiekt oraz promocji Serwisów Internetowych Agory poprzez działania podejmowane na stronach Serwisów Internetowych. Użytkownik może poinformować Agorę o rezygnacji z części usługi Dodaj Obiekt, polegającej na promowaniu materiałów zamieszczonych przez Użytkownika.

14.2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usługi zgodnie z jej specyfiką i charakterem, tj. w szczególności w ramach wyodrębnionych w Serwisach Internetowych Agory sekcji mogą być zamieszczane informacje i opinie dotyczące odpowiednich zagadnień (w szczególności produktów, usług, obiektów).

14.3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z usługi Dodaj Obiekt po zaakceptowaniu treści Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2015 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

Netykieta

Jak pisać:

Pisz zwięźle i na temat.

Zanim założysz wątek sprawdź, czy temat już nie był omawiany. Użyj wyszukiwarki.

Postaraj się, by tytuł wątku, który zakładasz był czytelny i zrozumiały.

Odpowiadając na post, cytuj tylko potrzebne fragmenty, a resztę wycinaj. Nigdy nie cytuj sygnaturek (podpisów)!

Jeśli zadajesz komuś pytanie, sformułuj je precyzyjnie.

Czego unikać:

Nie przeklinaj.

Nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich rozmówców.

Nie podszywaj się pod innych.

Nie publikuj ogłoszeń ani reklam! Do ich publikacji służą serwisy ogłoszeniowe lub wyznaczone fora.

Nie spamuj - nie zamieszczaj tej samej informacji w wielu miejscach.

Nie publikuj wątków niezgodnych z tematyką danego forum.

Nie wklejaj całych cudzych wypowiedzi lub artykułów - wystarczy je omówić lub podać link z odpowiednim komentarzem.

Nie pisz WIELKIMI literami - w Internecie oznacza to, że krzyczysz. Nie nadużywaj także wykrzykników. Jeśli chcesz wyróżnić jakieś słowo lub zdanie, możesz użyć *gwiazdek* lub _podkreślenia_

Poza tym:

Ignoruj trolle - użytkowników, których jedynym celem jest dokuczanie i krytykowanie. Twoje odpowiedzi na ich posty tylko ich zachęcą do dalszej działalności. Wystarczy, że zgłosisz ich działalność administracji.

Uważaj z humorem i ironią! Mogą być niezrozumiałe albo obraźliwe.

Jeśli dyskusja przerodzi się w prywatną pogawędkę, kontynuuj ją poza forum.

Twoja sygnaturka (podpis), powinna mieć co najwyżej cztery linie. Może zawierać np. pseudonim, link do strony (niekomercyjnej) lub bloga, ulubiony cytat.

Jeśli w sygnaturce znajduje się obrazek, nie powinien być większy niż orientacyjna wysokość 4 linii tekstu.

Do testów i innych ćwiczeń z klawiaturą służy wyłącznie forum testowe.

Jeśli chcesz zwrócić komuś uwagę, zrób to kulturalnie, najlepiej na adres prywatny. Staraj się doradzać innym, a nie wyśmiewać ich - każdy był kiedyś początkujący!