Utwórz konto Gazeta.pl

Usługa konta przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 16 lat. Jeżeli nie ukończyłaś(eś) 16 lat, nie rejestruj konta na Gazeta.pl

Dane Twojego konta:

Użyj od 8 d 30 znaków w tym przynajmniej jednej cyfry. Nie używaj polskich liter i spacji. Bezpieczne hasło ma duże i małe litery, zawiera cyfry i znaki specjalne.

słabe
średnie
mocne

Metody pomocne w przypadku utraty hasła:

Na ten e-mail wyślemy zapomniane hasło.

Numer będzie użyty tylko i wyłącznie w celach weryfikacyjnych w przypadku utraty hasła

Twoje dane

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji i obsóugi konta użytkownika w serwisie internetowym Gazeta.pl, w szczególności w celu umożliwienia korzystania z usóugi poczty elektronicznej oraz z usłóug wymagających logowania w wydawanych przez Agora S.A. serwisach internetowych, a także w celach marketingowych, w tym profilowania oraz w celach statystycznych i analitycznych administratora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Regulaminie oraz naszej Polityce Prywatności

Regulaminy i zgody:

Regulamin Użytkownika Serwisów Internetowych Agory

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

§ 1. Definicje

1.1. Regulamin - "Regulamin Użytkownika Serwisów Internetowych Agory", stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2. Serwisy Internetowe - wydawane przez Agorę serwisy internetowe z Grupy Gazeta.pl, w tym, w szczególności portal internetowy Gazeta.pl. W skład Portalu nie wchodzą serwisy internetowe z Grupy Wyborcza.pl.

1.3. Agora - Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 46 580 831,00 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, adres internetowego serwisu korporacyjnego: www.agora.pl, adres poczty elektronicznej do kontaktu pomoc@agora.pl, numer telefonu do kontaktu: tel. (42) 631 60 90 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika; informacja o godzinach działania infolinii dostępna jest na stronie O nas w sekcji Kontakt).

1.4. Użytkownik - osoba korzystająca z usług Agory w ramach Serwisów Internetowych.

1.5. Portal Gazeta.pl lub Portal - portal internetowy udostępniany przez Agorę pod aktualnym adresem https://www.gazeta.pl/ oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tych adresów, a także każdym innym będącym ich uzupełnieniem lub kontynuacją.

1.6. Konto - konto Użytkownika tworzone w procesie rejestracji w Serwisie Internetowym.

1.7. RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

§ 2. Konto

2.1. Konto udostępniane jest przez Agorę nieodpłatnie.

2.2. Użytkownikiem Konta może zostać osoba, która ukończyła 16 lat.

2.3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Konta w ramach Serwisów Internetowych bezpośrednio po potwierdzeniu przez Użytkownika linku aktywacyjnego wysłanego przez Agorę na adres e-mail Użytkownika, który to link aktywacyjny Agora wyśle bezpośrednio po wysłaniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie Internetowym. Do zawarcia umowy na korzystanie z Konta dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika linku aktywacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

2.4. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz Serwisów Internetowych będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, przy czym Użytkownik może dokonać zmiany adresu usuwając i wprowadzając odpowiednie dane w formularzu Konta. Prosimy o weryfikację, czy podawany Agorze adres e-mail jest aktualny i poprawny, ponieważ służy on m.in do odzyskiwania dostępu do Konta.

2.5. Agora nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika, zawartych w formularzu rejestracyjnym.

2.6. Aby umożliwić weryfikację Użytkownika jako osoby uprawnionej do korzystania z Konta, Agora będzie udostępni Użytkownikowi unikalny kod bezpieczeństwa nadawany do każdego Konta. Kod będzie przekazywany Użytkownikowi przy zakładaniu Konta, a w stosunku do Użytkowników, którzy założyli Konto przed wprowadzeniem do usługi Konta kodów bezpieczeństwa - kod będzie przekazywany na konto Użytkownika w Portalu. O wprowadzeniu kodów bezpieczeństwa jako narzędzia umożliwiającego weryfikację Użytkownika, Agora poinformuje Użytkowników, przekazując im jednocześnie przypisany danemu Użytkownikowi kod bezpieczeństwa. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć uzyskany od Agory kod przed utratą. Podanie kodu będzie wymagane przez Agorę dla potrzeb weryfikacji Użytkownika jako posiadacza Konta i autora treści zamieszczanych w Serwisach Internetowych.

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

3.1. Wypełniając obowiązek informacyjny z art. 13 RODO informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Agora z siedzibą w Warszawie adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa (w niniejszym § 3 zwana także "Administratorem").

2) Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: pomoc@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Użytkownik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku "IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4) Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane:

a) w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta w Serwisie Internetowym, w szczególności w celu umożliwienia korzystania z usług wymagających logowania w Serwisach Internetowych - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); Użytkownik może wycofać zgodę w każdym momencie, wysyłając wiadomość drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub na adres iod@agora.pl, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Użytkownika do momentu wycofania zgody;

b) w celach marketingowych, w tym profilowania - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

c) w celu kierowania do Użytkownika przez Administratora treści marketingowych (informacji handlowych) dotyczących Agora S.A. i jej kontrahentów, w tym informacji o ich produktach, usługach i przedsięwzięciach, pocztą elektroniczną na adres e-mail w Portalu - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; Użytkownik może wycofać zgodę w każdym momencie, korzystając z przycisku „Zgody” w stopce Portalu lub wysyłając wiadomość drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub na adres iod@agora.pl, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Użytkownika do momentu wycofania zgody,

d) w celach statystycznych i analitycznych Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

e) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5) Dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane ze świadczeniem przez Administratora usług drogą elektroniczną.

6) Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi lub odpowiednio: do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

7) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

a) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika - w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,

b) w razie przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w celu takiego marketingu);

Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.

9) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest niezbędne do świadczenia przez Agorę usługi udostępniania Konta lub innych usług w ramach Serwisów Internetowych - niepodanie danych osobowych uniemożliwi założenie Konta lub świadczenie innych usług w ramach Serwisów Internetowych.

11) Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności udostępnianej przez Administratora na stronach Serwisów Internetowych, pod linkiem Polityka Prywatności.

http://pomoc.gazeta.pl/pomoc/1,154322,8856779,Ochrona_prywatnosci.html

§ 4. Zasady korzystania z Konta

4.1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta oraz z innych usług w Serwisach Internetowych w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

4.2. Wykorzystywanie Konta i innych usług Serwisów Internetowych przez Użytkownika z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Agora przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników Kont Serwisów Internetowych.

4.3. Agora zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Użytkownika, gdy:

a) Użytkownik wykorzystuje Konto z naruszeniem obowiązującego prawa,

b) nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraĹşliwe lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Agorę, co może wprowadzać użytkowników w błąd;

c) zachodzi uzasadnione okolicznościami podejrzenie nieuprawnionego dostępu do Konta.

4.4. O zamiarze zablokowania Konta Agora powiadomi Użytkownika z 5-dniowym wyprzedzeniem, wzywając go do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków w terminie 3 dni od otrzymania wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu, zablokuje Konto. Jednakże Agora zablokuje Konto w trybie natychmiastowym, tj. bez 5-dniowego wyprzedzenia gdy

a) Użytkownik naruszył bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i oczywiste jest, że nie jest możliwe usunięcie naruszeń lub ich skutków.;

b) zachodzi przypadek określony w § 4 pkt 4.3 c) tj. uzasadnione okolicznościami podejrzenie nieuprawnionego dostępu do Konta.

Informacja o zablokowaniu Konta prezentowana będzie Użytkownikowi w panelu logowania do Konta

4.5. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań:

a) dostępu do internetu z parametrami pozwalającymi na swobodne i bezproblemowe korzystanie z internetu,

b) urządzenia z dostępem do internetu, które pozwala na swobodne i bezproblemowe korzystanie z internetu.

§ 5. Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania z usług

5.1. Umowa na korzystanie z Konta oraz świadczenie innych usług określonych w Regulaminie zawarta jest na czas nieoznaczony.

5.2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez podania przyczyny z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia.

5.3. Agora może wypowiedzieć umowę na świadczenie danej usługi z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia z następujących przyczyn:

a) zaplanowanego zakończenia działalności Agory w zakresie udostępniania danej usługi określonej w Regulaminie,

b) w odniesieniu do usługi w postaci udostępniania Konta - Użytkownik nie dokonał logowania do swojego Konta przez okres co najmniej 180 dni, przy czym w tym przypadku Użytkownik może w okresie wypowiedzenia dokonać logowania do Konta, co spowoduje automatyczne cofnięcie przez Agorę wypowiedzenia umowy,

c) Użytkownik wykorzystuje daną usługę określoną w Regulaminie z naruszeniem obowiązującego prawa lub Regulaminu i Użytkownik nie zaniechał naruszeń lub nie usunął naruszeń lub ich skutków w terminie 3 dni od otrzymania od Agory wezwania do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków albo zaniechanie naruszeń lub usunięcie naruszeń lub ich skutków nie jest możliwe,

d) w odniesieniu do usługi w postaci udostępniania Konta - nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraĹşliwe lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Agorę, co może wprowadzać użytkowników w błąd i Użytkownik nie zaniechał naruszeń w terminie określonym w § 4 punkt 4.4,

e) w odniesieniu do usług wymagających posiadania Konta - w przypadku, gdy Agora wypowiedziała Użytkownikowi umowę w zakresie korzystania z Konta na zasadach określonych w Regulaminie.

5.4. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do zamknięcia założonego Konta, zaprzestania korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie oraz odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług. Korespondencję dotyczącą wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług prosimy nadesłać do Agory, np. na adres e-mail: pomoc@agora.pl lub pisemnie na adres Agory (Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa). Użytkownik może samodzielnie usunąć Konto poprzez wykorzystanie funkcjonalności panelu Konta.

5.5. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Agorę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismem wysłanym pocztą na adres Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres pomoc@agora.pl). Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, wskazanego w punkcie 5.7. Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.6. Zakończenie świadczenia przez Agorę usługi udostępniania Konta Użytkownikowi nie oznacza zaprzestania świadczenia innych usług, o których mowa w Regulaminie, chyba że z postanowień Regulaminu dedykowanych tym usługom wynika, że warunkiem ich świadczenia jest posiadanie Konta.

5.7. Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.)

Adresat:

Agora S.A.

ul. Czerska 8/10

00-732 Warszawa

lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej pomoc@agora.pl.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ............................................................

Data zawarcia umowy: ...................

Imię i nazwisko konsumenta ..................

Adres poczty elektronicznej konsumenta .................

Podpis konsumenta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .............................

Data ..........................

§ 6. Reklamacje

Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w Regulaminie (w tym dotyczące realizacji przez Agorę uprawnień polegających na blokowaniu lub usuwaniu treści zamieszczanych przez Użytkowników lub blokowaniu dostępu do usług w obrębie Serwisów Internetowych) prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: pomoc@agora.pl lub na piśmie na adres Agory (Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa). Agora rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. OdpowiedĹş na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji, przy czym Użytkownik może podać Agorze także inny adres, na który zostanie wysłana odpowiedĹş na reklamację.

§ 7. Postanowienia dodatkowe

7.1. Regulamin udostępniany jest na stronie Portalu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Ponadto Regulamin dostępny jest w formie wydrukowanej pod adresem Agory: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, jest wysyłany Użytkownikowi pocztą elektroniczną w potwierdzeniu zawarcia umowy, a na dodatkowe żądanie Użytkownika jest mu także wysyłany pocztą elektroniczną.

7.2. Umowa z Użytkownikiem zawierana jest w języku polskim. W celu zawarcia umowy Użytkownik nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, wyższych niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

7.3. Agora informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny na stronie internetowej.

7.4. Informacje dotyczące sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem: prosimy o kontakt na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/19, 00-732 Warszawa lub adres poczty elektronicznej do kontaktu: pomoc@agora.pl lub numer telefonu do kontaktu: (42) 631 60 90 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika, informacja o godzinach działania infolinii dostępna jest na stronie O nas w sekcji Kontakt).

7.5. Agora nie wymaga od Użytkownika złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

7.6. Nie występuje minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika wynikających z umowy.

7.7. Z zastrzeżeniem trybu składania i rozpatrywania reklamacji, o którym mowa w § 6 Regulaminu, Agora nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 8 Postanowienia dodatkowe i szczególne dotyczące usługi poczty elektronicznej

8.1. Usługa poczty elektronicznej to świadczona przez Agorę w obrębie Portalu Gazeta.pl usługa polegająca na założeniu i utrzymaniu skrzynki poczty elektronicznej.

8.2. W celu zamówienia usługi poczty elektronicznej Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny. W formularzu należy wprowadzić dane oznaczone jako wymagane, wybrać adres e-mail oraz hasło, zapoznać się z treścią oświadczeń i Regulaminem oraz zaakceptować te z oświadczeń, które zostały określone jako obowiązkowe; następnie zatwierdzić całość klikając przycisk "Załóż konto". Poza danymi oznaczonymi jako wymagane, Użytkownik uprawniony jest do podania danych fakultatywnych. Aktywowanie usługi poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem Konta w Serwisie Internetowym lub udostępnianego przez Agorę konta w domenie G.pl (użytkownikiem tych kont może zostać osoba, która ukończyła 16 lat).

8.3. Usługa poczty elektronicznej udostępniana jest przez Agorę nieodpłatnie. Agora może udostępniać usługę poczty elektronicznej nieodpłatnie ze względu na współpracę z klientami - reklamodawcami, których materiały reklamowe prezentowane są w serwisie usługi oraz przesyłane są na konto poczty elektronicznej Użytkownika. Ze względu na powyższe, w procesie rejestracji przewidujemy, że Użytkownik może wyrazić zgodę na kierowanie do niego przez Agorę treści marketingowych (informacji handlowych) dotyczących Agory i jej kontrahentów, w tym informacji o ich produktach, usługach i przedsięwzięciach, pocztą elektroniczną na adres e-mail w Portalu Gazeta.pl. Użytkownik może wycofać zgodę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność kierowania przekazów marketingowych przed wycofaniem zgody.

8.4. Powiadomienia dotyczące korzystania z usługi poczty elektronicznej będą przesyłane na adres poczty elektronicznej utworzony przez Użytkownika przy rejestracji usługi lub podany przez niego adres alternatywny, przy czym Użytkownik może dokonać zmiany adresu usuwając i wprowadzając odpowiednie dane w formularzu Konta. Prosimy o weryfikację, czy podawane Agorze dane są aktualne i poprawne.

8.5. Agora nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika, zawartych w formularzu rejestracyjnym.

8.6. Pojemność skrzynki poczty elektronicznej ograniczona jest do 15 GB. Agora może czasowo powiększyć pojemność skrzynki poczty elektronicznej lub na określony czas odstąpić od stosowania ograniczeń pojemności, o czym będzie informować w serwisie usługi poczty elektronicznej.

8.7. Interoperacyjność:

8.7.1. Z konta poczty elektronicznej można korzystać za pomocą:

a) przeglądarek wspierających HTML5, CSS3 i JavaScript oraz za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową,

b) programów pocztowych obsługujących protokół POP3/IMAP/SMTP, za pomocą których konto poczty elektronicznej zostało podłączone.

8.7.2. Korzystanie z poczty elektronicznej wymaga dostępu do sieci Internet.

8.8. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usługi poczty elektronicznej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

8.9. Wykorzystywanie usługi poczty elektronicznej przez Użytkownika z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Agora przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników.

8.10. Agora zastrzega sobie prawo zablokowania usługi poczty elektronicznej, gdy:

a) Użytkownik wykorzystuje usługę poczty elektronicznej z naruszeniem obowiązującego prawa,

b) nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraĹşliwe lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Agorę, co może wprowadzać użytkowników w błąd co do nadawcy korespondencji;

c) zachodzi uzasadnione okolicznościami podejrzenie nieuprawnionego dostępu do Konta

8.11. O zamiarze zablokowania usługi Agora powiadomi Użytkownika z 5-dniowym wyprzedzeniem, wzywając go do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków w terminie 3 dni od otrzymania wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu, zablokuje usługę poczty elektronicznej. Jednakże Agora zablokuje usługę poczty elektronicznej w trybie natychmiastowym, tj. bez 5-dniowego wyprzedzenia, gdy:

a) Użytkownik wykorzystując usługę poczty elektronicznej naruszył bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i oczywiste jest, że nie jest możliwe usunięcie naruszeń lub ich skutków;

b) zachodzi przypadek określony w § 4 pkt 4.3 c) tj. uzasadnione okolicznościami podejrzenie nieuprawnionego dostępu do Konta.

Informacja o zablokowaniu usługi poczty elektronicznej prezentowana będzie Użytkownikowi w panelu logowania do Konta.

8.12. Umowa na korzystanie z usługi poczty elektronicznej zawarta jest na czas nieoznaczony.

8.13. Agora może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia z następujących przyczyn:

a) zaplanowanego zakończenia działalności polegającej na udostępnianiu usługi poczty elektronicznej wobec wszystkich Użytkowników,

b) Użytkownik nie dokonał logowania do swojego Konta przez okres co najmniej 180 dni, przy czym w tym przypadku Użytkownik może w okresie wypowiedzenia dokonać logowania do Konta, co spowoduje automatyczne cofnięcie przez Agorę wypowiedzenia umowy,

c) Użytkownik wykorzystuje usługę poczty elektronicznej z naruszeniem obowiązującego prawa lub Regulaminu i Użytkownik nie zaniechał naruszeń lub nie usunął naruszeń lub ich skutków w terminie 3 dni od otrzymania wezwania do zaniechania naruszeń lub usunięcia naruszeń lub ich skutków albo zaniechanie naruszeń lub usunięcie naruszeń lub ich skutków nie jest możliwe,

d) nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraĹşliwe lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Agorę, co może wprowadzać użytkowników w błąd co do nadawcy korespondencji i Użytkownik nie zaniechał naruszeń w terminie określonym w § 8 punkt 8.10.b).

§ 9 Postanowienia dodatkowe i szczególne dotyczące Serwisu Forum.gazeta.pl

9.1. Dostęp do Serwisu Forum.gazeta.pl oraz do komentarzy pod artykułami posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Ci z Użytkowników, którzy założyli uprzednio Konto w Portalu Gazeta.pl mogą używać na stronach Forum.gazeta.pl oraz w komentarzach pod artykułami zarezerwowanych dla nich loginów, z zastrzeżeniem, iż żaden Użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarne lub oznaczeniem komercyjnym (określającym podmiot prowadzący działalność gospodarczą, produkt lub usługę). Agora może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów na wybranych lub wszystkich kategoriach Forum.gazeta.pl lub na wybranych Serwisach Internetowych od dokonania przez Użytkowników uprzedniej rejestracji w Portalu Gazeta.pl. Usługa, o której mowa w niniejszym paragrafie świadczona jest nieodpłatnie.

9.2. Zamieszczanie przez Użytkowników wpisów z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

9.3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Forum.gazeta.pl oraz w komentarzach pod artykułami treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie na stronach Forum.gazeta.pl oraz w komentarzach pod artykułami treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe (w tym zawierających wulgaryzmy, treści którymi obraża się rozmówców lub atakuje ich personalnie, podszywa się pod inne osoby, treści stanowiących spam).

9.4. Niedopuszczalne jest także umieszczanie przez uczestników na stronach Forum.gazeta.pl oraz w komentarzach pod artykułami:

a) przekazów reklamowych, z zastrzeżeniem postanowień punktu 9.10. niniejszego paragrafu,

b) wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.

9.5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na Forum.Gazeta.pl treści w celu pozycjonowania stron internetowych oraz podbijanie wątków poprzez zamieszczanie wpisów nie posiadających treści. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez danego Użytkownika wpisów pod różnymi nickami w ramach jednego wątku.

9.6. Agora zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do treści, o których mowa w punktach 9.3, 9.4 lub 9.5 niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum.gazeta.pl oraz blokowania możliwości zamieszczania komentarzy pod artykułami w stosunku do osób, które wielokrotnie naruszyły postanowienia punktów 9.1, 9.3, 9.4 lub 9.5 niniejszego paragrafu. Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym punkcie.

9.7. Agora zastrzega, że w przypadku, gdy wpis kwalifikujący się do zablokowania i zablokowany na podstawie punktu 9.6. powyżej, jest wpisem inicjującym dyskusję, po jego zablokowaniu wątek zainicjowany tym wpisem może być niedostępny, bez względu na treść pozostałych wpisów.

9.8. Użytkownikom, którzy wielokrotnie naruszyli postanowienia niniejszego Regulaminu administracja Forum.gazeta.pl ma prawo:

a) blokować dostęp do Forum.gazeta.pl oraz możliwość zamieszczania komentarzy pod artykułami m.in. poprzez zablokowanie adresu IP,

b) blokować wszystkie loginy,

c) blokować możliwość zakładania nowych wątków lub uczestniczenia w wątkach istniejących.

Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym punkcie.

9.9. Przy zamieszczonym przez Użytkownika wpisie, Agora może publicznie prezentować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Serwisu Internetowego przy zamieszczaniu wpisu.

9.10. Umieszczanie przez Użytkowników na stronach Forum.gazeta.pl przekazów reklamowych dopuszczalne jest wyłącznie:

a) przez uczestników na forach oznaczonych przez Agorę jako ogłoszeniowe,

b) przez uprawnionych przez Agorę uczestników na forach oznaczonych przez Agorę jako sponsorowane,

c) przez uprawnionych przez Agorę uczestników na forach oznaczonych przez Agorę jako fora z udziałem przedstawiciela określonego produktu, reprezentującego konkretną markę, towar lub usługę; wypowiedzi uczestników mających status przedstawiciela określonego produktu oznaczone są wyróżnionym kolorem,

d) przez uprawnionych przez Agorę uczestników w ramach wątków oznaczonych jako wątki reklamowe.

9.11. Zarówno Serwis Forum.gazeta.pl, jak przestrzeń pod artykułami w Serwisach Internetowych Agory są miejscami, które umożliwiają prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. Agora nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności.

9.12. Zbiór dobrych praktyk postępowania w zakresie zamieszczania komentarzy zawiera Netykieta dostępna tutaj: https://forum.gazeta.pl/forum/0,62605,1617503.html. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią oraz stosowanie się do jej postanowień.

§ 10 Postanowienia dodatkowe dotyczące Forum Społecznego

10.1 W zakresie nieuregulowanym odmiennie postanowieniami niniejszego paragrafu do świadczenia przez Agorę usług w ramach Forum Społecznego zastosowanie mają postanowienia § 9 niniejszego Regulaminu.

10.2. Do zakładania Forum Społecznego w ramach portalu Gazeta.pl oraz zamieszczania wpisów na jego stronach uprawnieni są wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy Portalu Gazeta.pl.

10.3. Zarejestrowany Użytkownik Portalu Gazeta.pl może przy pomocy swojego Konta w Portalu Gazeta.pl założyć do 10 Forów Społecznych.

10.4. Założenie Forum Społecznego następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego w sekcji Portalu Gazeta.pl, w szczególności poprzez określenie nazwy Forum Społecznego, wybranie kategorii katalogu Forów Społecznych oraz określenie rodzaju założonego Forum Społecznego.

10.5. Administratorzy Forum.gazeta.pl mogą zmienić wybraną przez założyciela Forum Społecznego kategorię, poprzez przypisanie Forum Społecznego do właściwej kategorii.

10.6. Założyciel Forum Społecznego może określić rodzaj założonego przez niego forum jako:

a) otwarty - gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik Portalu Gazeta.pl może umieszczać wpisy, a zamieszczone wpisy są dostępne dla wszystkich Użytkowników Portalu Gazeta.pl; lub

b) zamknięty - gdzie umieszczać wpisy mogą zaakceptowani przez założyciela zarejestrowani Użytkownicy Portalu Gazeta.pl, a zamieszczone wpisy są dostępne dla wszystkich Użytkowników Portalu Gazeta.pl; lub

c) ukryty - gdzie umieszczać wpisy i czytać zamieszczone na forum wpisy mogą wyłącznie zaakceptowani przez założyciela zarejestrowani Użytkownicy Portalu Gazeta.pl.

10.7. Korzystanie z Serwisu Forum Społeczne Gazeta.pl jest nieodpłatne. Założyciel Forum Społecznego nie może uzależniać uczestnictwa w dyskusji w ramach założonego przez niego forum od jakichkolwiek korzyści materialnych.

10.8. Jeżeli temat zakładanego Forum Społecznego ma dotyczyć treści nieodpowiednich dla osób niepełnoletnich, w tym zawierać wulgaryzmy, założyciel ma obowiązek określić jego rodzaj jako ukryty i uprzedzić potencjalnych uczestników Forum Społecznego, że Forum Społeczne przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

10.9. Założyciel Forum Społecznego otwartego może zmienić jego rodzaj na zamknięty, założyciel Forum Społecznego zamkniętego może zmienić jego rodzaj na otwarty. Założyciel Forum Społecznego ukrytego nie może zmienić rodzaju forum.

10.10. Założyciel Forum Społecznego zamkniętego i ukrytego może nadawać prawa dostępu do założonego przez niego forum Użytkownikom Portalu Gazeta.pl. W przypadku forum zamkniętego założyciel nadaje Użytkownikom prawo do zamieszczania wiadomości na założonym przez siebie forum, zaś w przypadku forum ukrytego założyciel nadaje prawa do zamieszczania i czytania wiadomości na tym forum.

10.11. Założyciel może odebrać przyznane wcześniej uczestnikom uprawnienia, o których mowa w punkcie 10.10, jak również usuwać z założonego przez siebie Forum Społecznego umieszczone tam wątki i posty.

10.12. Założyciel Forum Społecznego jest zobowiązany do usuwania umieszczonych na stronach założonego przez niego Forum Społecznego treści naruszających obowiązujące prawo oraz treści naruszających Regulamin Forum.gazeta.pl.

10.13. Założyciel Forum Społecznego jest zobowiązany do zapoznawania się z treścią poczty elektronicznej przesyłanej na jego konto pocztowe w Portalu Gazeta.pl przez administratorów Serwisu Forum.gazeta.pl oraz do stosowania się do zaleceń w niej zawartych, mających na celu dostosowanie zawartości Forum Społecznego lub jego funkcjonowania do postanowień Regulaminu.

10.14. W przypadku naruszania w ramach Forum Społecznego obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu Agora jest uprawniona do zablokowania dostępu do takiego forum. Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym punkcie.

10.15. Założyciel Forum Społecznego, które zostało zablokowane z powodów wskazanych w punkcie 10.14. traci prawo do ponownego założenia Forum Społecznego w obrębie Portalu Gazeta.pl.

10.16. Założyciel Forum Społecznego może przekazać prawa i obowiązki wynikające z założenia Forum Społecznego na rzecz innego, zarejestrowanego Użytkownika Portalu Gazeta.pl.

10.17. W przypadku, gdy założyciel Forum Społecznego w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy nie zaloguje się na Konto w Portalu Gazeta.pl, przy pomocy którego założył Forum Społeczne, Agora po uprzednim wysłaniu odpowiedniego zawiadomienia na Konto założyciela Forum Społecznego, ma prawo:

a) zablokować Forum Społeczne,

b) przekazać prawa i obowiązki założyciela Forum Społecznego innemu zarejestrowanemu Użytkownikowi Portalu Gazeta.pl, lub

c) przekształcić Forum Społeczne w forum prowadzone na zasadach ogólnych, o którym mowa w § 9 i przejąć prowadzenie Forum Społecznego, lub

d) w odniesieniu do Forum Społecznego zamkniętego - zmienić jego charakter na otwarte, lub

e) w odniesieniu do Forum Społecznego zamkniętego i otwartego - przenieść treści z Forum Społecznego na podobne tematycznie forum, o którym mowa w § 9.

Założyciel Forum Społecznego może w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Agorę zawiadomienia, zgłosić wolę dalszego wykonywania praw i obowiązków założyciela Forum Społecznego. W takim wypadku Agora odstąpi od realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie.

10.18. Do Forum Społecznego o charakterze ukrytym nie stosuje się § 9 punkt 9.10 Regulaminu oraz punktu 10.17. b), c) i d) niniejszego paragrafu.

§ 11 Postanowienia dodatkowe dotyczące Serwisu Ugotuj.to

11.1. Postanowienia niniejszego paragrafu określają zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agorę na rzecz Użytkowników prowadzonego przez nią Serwisu Ugotuj.to, obejmujących utrzymywanie i publiczne udostępnianie w Serwisie Ugotuj.to: przepisów kulinarnych, zdjęć oraz komentarzy autorstwa Użytkowników, a także zasady przeprowadzania promocji przepisów kulinarnych w ramach promocji Serwisu Ugotuj.to. Usługa, o której mowa w niniejszym paragrafie świadczona jest nieodpłatnie.

11.2. Usługa obejmuje promowanie wybranych przez Agorę przepisów kulinarnych Użytkowników w ramach prowadzonej promocji Serwisu Ugotuj.to poprzez działania podejmowane na stronach Serwisu Ugotuj.to oraz innych Serwisów Internetowych wydawanych przez Agorę, z wykorzystaniem przepisów lub ich fragmentów lub elementów (np. zdjęć). W przypadku wykorzystania poszczególnych przepisów kulinarnych w celu ich promocji w sposób opisany powyżej, Agora umieści informację wskazującą na Użytkownika, który zamieścił w Serwisie Ugotuj.to dany przepis kulinarny, jako Ĺşródło pochodzenia przepisu. Użytkownik może poinformować Agorę o rezygnacji z części usługi Serwisu Ugotuj.to, o której mowa w niniejszym punkcie.

11.3. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez przepis kulinarny rozumie się spis ogółu czynności prowadzących do przygotowania potrawy, przy czym przepis kulinarny zamieszczony na stronach Serwisu Ugotuj.to przez Użytkownika powinien zawierać: a) nazwę potrawy, b) listę składników niezbędnych do przygotowania potrawy wraz z podaniem ich ilości, c) opis wykonywanych czynności prowadzących do przygotowania potrawy, d) czas obróbki termicznej.

11.4. Usługa świadczona w obrębie Serwisu Ugotuj.to dostępna jest dla wszystkich Użytkowników Serwisów Internetowych.

11.5. Wszelkie informacje i powiadomienia dotyczące korzystania z Konta przesyłane będą na adres poczty elektronicznej Użytkownika zarejestrowanego, przyporządkowany mu w Portalu Gazeta.pl i na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, jak również zamieszczone zostaną na stronie głównej Serwisu Ugotuj.to (z zastrzeżeniem, że zamieszczenie na stronie głównej Serwisu Ugotuj.to nie dotyczy informacji przeznaczonej indywidualnie dla Użytkownika). Użytkownik jest zobowiązany do podania aktualnego i poprawnego adresu e-mail. Użytkownik może dokonać zmiany adresu e-mail do korespondencji.

11.6. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, że zamieszczone przepisy kulinarne, zdjęcia i treści nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a nadto, że Użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia tych przepisów kulinarnych, zdjęć i treści w Serwisie Ugotuj.to.

11.7. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na stronach Serwisu Ugotuj.to materiałów sprzecznych z charakterem Serwisu Ugotuj.to, jak również podejmowanie działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, w tym w szczególności niedopuszczalne jest: umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu Ugotuj.to przepisów kulinarnych, zdjęć i treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również zdjęć i treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe (w tym zawierających wulgaryzmy, treści którymi obraża się rozmówców lub atakuje ich personalnie, podszywa się pod inne osoby, treści stanowiących spam), umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu Ugotuj.to materiałów naruszających prawem chronione dobra osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa do wizerunków osób trzecich.

11.8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu Ugotuj.to przekazów reklamowych.

11.9. Agora zastrzega sobie prawo do:

a) zablokowania dostępu do treści, w tym przepisu kulinarnego, zdjęcia lub komentarza w sytuacji powzięcia wiadomości, że treść przepisu kulinarnego, zdjęcie lub komentarz może naruszać prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich,

b) zablokowania dostępu do przepisów kulinarnych, zdjęć lub treści naruszających postanowienia punktów 11.6, 11.7 lub 11.8 niniejszego paragrafu,

c) zablokowania uczestnictwa w Serwisie Ugotuj.to w stosunku do osób naruszających wielokrotnie postanowienia punktów 11.6, 11.7 lub 11.8 niniejszego paragrafu.

Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym punkcie.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Polityka prywatności

Ustawienia zgód - aby zmienić ustawienia prywatności, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub ją wycofać skorzystaj z przycisku „Zgody” w stopce serwisu.

* oświadczenia obowiązkowe